RSS

Sesorah Atur Pasrah Temanten Kakung

07 Feb

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Kawula nuwun, kanthi limbaran pepayungan budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuhasagung Dumadi” tansah kajiwa lan kasalira dhumateng kula lan panjenengan sedaya.

Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, dene kawula cumanthaka marak mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, inggih awritipun hamestuti jejibahan luhur kula piniji minangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapa/Ibu Suharyanto, kula kadhawuhan nglarapaken putra calon temanten kakung, mugi katur panjenenganipun Bapa/Ibu Purwanto.

Panjenengan Bapa Trisnodiharjo ingkang jumeneng hangembani wuwus minangka sulih sarira saking anjenenganipun Bapa/Ibu Purwanto ingkang winantu sagunging pakurmatan. Wondene menggah wigatosing sedya sowan kula wonten ngarsa panjenengan.

Ingkang sepisan, ngaturaken sewu agenging kalepatan dene panjenenganipun Bapa/Ibu Suharyanto boten saged hanindakaken piyambak masrahaken putranipun calon temanten kakung, kapeksa namung saged ngaturaken salam taklim mugi katura ing panjenenganipun Bapa/Ibu Purwanto, ingkang lumantar kawula. Sanget ing pamujinipun, bilih anggenipun mngku karya hanetepi darmaning asepuh, hangrakit sekar cepaka mulya, hamiwaha putra mahargya siwi, tetepa winengku ing suka basuki.

Jangkep kaping kalih, rehning putra calon temanten kakung pun Bagus Ahmad Adnan, atmaja kakung saking Bapa/Ibu Suharyanto ingkang pidalem ing Wirobrajan Gamping Sleman Ngayogyakarta, sampun kalampahan ijab/dhaup suci kaliyan Rara Wiwin Safitri, Kenya siwi saking panjenenganipun Bapa/Ibu Purwanto, kala wau dinten Jum’at Pahing surya kaping 11 November 2011 wanci tabuh 09.00 mapan ing dalem Imogiri Bantul Ngayogyakarta mriki, kanthi nirbaya nir wikara boten wonten alangan satunggal punapa.

Sarehning sampun ndungkap titiwanci tumapaking gati, pramila calon temanten kakung kula pasrahaken, mugi tumanten katindakna dhaup panggihing temanten, anut satataning adat widhiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing Imogiri Bantul Ngayogyakarta. Kula sapangombyong tansah jumurung ing karsa, sinartan puji donga mugi Gusti tansah ngijabahi dhumateng temanten sarimbit, anggenipun amangun brayat enggal, tansah manggih guyup rukun, atut runtut, ayem tentrem, rahayu ingkang tinuju, bagya mulya ingkang sinedya.

Dene ingkang wekasan, sasampunipun paripurnaning pahargyan, kula sarombongan pangombyong temanten kakung, keparenga nyuwun pamit saha nyuwun pangestu, mugi-mugi lampah kawula sarombongan manggih wilujeng kalis saking pringga bayaning marga.

Semanten ugi, hambok bilih anggen kawula minangka talanging basa wonten gonyak-ganyuking wicara, kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krami, kawula tansah nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah,

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 Februari 2013 in Uncategorized

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: